NEPŘEHLÉDNĚTE
OBSAH KOŠÍKU
Košík je prázdný
Utraťte ještě 5000 Kč pro dopravu zdarma!
OBLÍBENÉ POLOŽKY
Oblíbené
PARTNEŘI
banner
banner

Obchodní podmínky, GDPR

Domů » Obchodní podmínky, GDPRObchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) e-shopu OBALBALÍK.CZ

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kde prodávající je podnikatel: Marcela Hájková, Srbsko 67, 267 18 Karlštejn,  IČ: 45843228, DIČ:CZ7457010638, zapsáno v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Berouně.

Právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí  VOP a dále v rozsahu zák.č.40/1964 Sb., občanským zákoníkem č.634/1992 Sb. a zák.č.513/1991 Sb.

Vymezení pojmů:

Obalbalik.cz – jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti              

kupující – zákazník, nakupuje zboží nebo užívá služby

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy  a kupní smlouva je uzavřena doručením písemného souhlasu  prodávajícího  s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi.

II. Bezpečnost a ochrana informací, GDPR

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. 

Osobními údaji jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy

 • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
 • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

V souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů:

 • v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou

a) Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:

 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu; 
 2. Zasílání dotazníků spokojenosti: zasílání dotazníků spokojenosti za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej. Provozovatel v rámci hodnocení spokojenosti předává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa třetí straně – dalšímu zpracovateli – společnosti CustomerGauge. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.
 3. Marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce

b) Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům):

 1. daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.
 2. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

c) Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

 1. účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor
 2. Oprávněným zájmem Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi.

d) Marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:

 1. Plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.
 2. Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

 Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

1. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

2. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

3. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

4. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.

5. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru, služby zákaznické podpory, poskytování pojistných produktů, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka, poskytování služby iBOD.

6. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

III. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího:  24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

IV. Cena

V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou uvedeny s DPH i bez DPH a bez ceny za dopravu. Cena za dopravu se liší dle zvoleného dopravce a váhy balíku.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

 

V. Objednávky

Objednávat je možno následujícími způsoby:

-       objednávkou přes e-shop www.obalbalik.cz

-       telefonicky

-       e-mailem na adrese info@obalbalik.cz

Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží       dle původní objednávky přepravci, či již zboží upravil na přání zákazníka. V případě úplného zrušení objednávky kupujícím již potvrzené prodávajícím, může prodávající po kupujícím požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 25% z ceny zboží. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případné vzniklé škody. Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že se již zboží nevyrábí, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího.

V případě zboží, které kupující objednává a momentálně není skladem, bude kupující neprodleně informován a bude navrhnuto alternativní řešení.

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím:

Kupující má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).
Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od odstoupení.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu.


Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. 

 

V případě špatného zacházení nebo skladování s dodávaným zbožím (např. lepicí pásky skladovány u topení atd.) nebude reklamace uznána.

 

Vrácené zboží poslané na dobírku nebude přijmuto!!!

Je nutné vždy dát prodávajícímu vědět, že mu bude doručena zásilka zpět.

 

V případě nevyzvednuté zásilky, má prodávající právo vrátit kupujícímu zpět pouze peníze za zboží, nikoliv za poštovné. 

 

VI. Dodací podmínky

Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze kupující, který má učiněnou objednávku, nebo osoba jím pověřená.

Zasílání 

Dobírka není možná. Všechny zásilky jsou odesílány po úhradě zákazníka.

Zboží je zasíláno Českou poštou nebo smluvním přepravcem In-Time. Je možné si zvolit dopravce do 15kg. Nad 15kg jsou všechny zásilky zasílány pouze přepravcem In-Time.

 

O odeslání zásilky je kupující informován emailem. Na zboží je vystavena faktura v elektronické podobě a odeslána emailem. Tato faktura je originál a splňuje všechny náležitosti dané zákonem. V papírové podobě faktury nejsou zasílány.

 

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@obalbalik.cz, tel.: 723 860 201, sepsat s dopravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

VII. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.

 

VIII. Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Účtenka bude zasílána pouze elektronicky.


 IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

copyright © OBALBALÍK.cz | mapa stránek | online: 28 | přístupů: 1793066 | sestaveno za: 0.020s | design&css: Studio Kružítko | hosting&programming: speedweb.cz